ohne Titel

ohne Titel

67 x 110 cm, Glasmosaik, Marmor, Granit